మెదక్ మున్సిపాలిటీ లో తొలిరోజు నామినేషన్ల ప్రక్రియ ను పరిశీలించిన మెదక్ జిల్లా కల

మెదక్ మున్సిపాలిటీ లో తొలిరోజు  నామినేషన్ల ప్రక్రియ ను పరిశీలించిన మెదక్ జిల్లా కల మెదక్ మున్సిపాలిటీ లో తొలిరోజు నామినేషన్ల ప్రక్రియ ను పరిశీలించిన మెదక్ జిల్లా కల

మెదక్ మున్సిపాలిటీ లో తొలిరోజు  నామినేషన్ల ప్రక్రియ ను పరిశీలించిన మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి