రేపు దేశ వ్యాప్తంగా జరిగే సార్వత్రిక సమ్మేను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ నెక్కొండ మండల

 రేపు దేశ వ్యాప్తంగా జరిగే సార్వత్రిక సమ్మేను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ నెక్కొండ మండల రేపు దేశ వ్యాప్తంగా జరిగే సార్వత్రిక సమ్మేను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ నెక్కొండ మండల

 రేపు దేశ వ్యాప్తంగా జరిగే సార్వత్రిక సమ్మేను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ నెక్కొండ మండల కేంద్రంలో
AITUC,IFTU,CITU ఆద్వర్యంలో బైక్ ర్యాలి నిర్వహించడం.